Schatkamer - Artikelen - instemmingsrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Model verlenen of onthouden instemming

ondernemingsraad-OR modelbrief verlenen instemming bestuurder

Hoe ziet een model/format voor het verlenen of onthouden van instemming door de ondernemingsraad (OR) er uit?

Ben je op zoek naar een format of voorbeeld van een modelbrief voor het (gedeeltelijk) verlenen of onthouden van instemming door de ondernemingsraad (OR)? Gebruik dan dit format als modelbrief (voorbeeld) of doe onze WOR-cursus.

Er zijn allerlei vormen waarin een adviesbrief of reactie op een adviesaanvraag van de bestuurder door de ondernemingsraad kan worden geschreven waarin de instemming wordt verleend of onthouden. Meestal worden aan een ‘ja’ of een ‘nee’ voorwaarden verbonden.
Ook de toon kan formeel of wat luchtiger zijn. Het is wel belangrijk dat de ondernemingsraad duidelijk aangeeft in de inhoud van de instemmingsbrief wat zijn argumenten zijn voor zijn besluit om zijn instemming te verlenen of te onthouden.

Modelbrief verlenen of onthouden instemming OR

(​naam en adres ondernemer​)
(​plaatsnaam, datum)
(referentie​) 

Betreft: het besluit van de OR over uw voornemen (​naam​)

Geachte heer/mevrouw (​naam bestuurder​),

De OR heeft in zijn vergadering van (datum) een afrondend oordeel
gevormd over uw voorgenomen besluit (naam). Voor het nemen van ditbesluit is op grond van artikel 27 lid 1 WOR instemming van de OR vereist. Op (datum) heeft u de OR schriftelijk verzocht
instemming met dit voornemen te verlenen. Bij dit verzoek heeft u de volgende
informatie(stukken) overgelegd:
1.      het voorgenomen besluit;
2.      de beweegredenen voor het te nemen besluit;
3.      de inhoud van de regeling;
4.      de te verwachte gevolgen voor het personeel
5. de maatregelen om deze gevolgen op te vangen

Vervolgens heeft op (datum) overleg over uw voornemen plaatsgegevonden. Tijdens dat overleg heeft u een toelichting gegeven en zijn vragen van de OR beantwoord. Daarna zijn door de OR de volgende voorstellen over uw voornemen gedaan: (benoemen voorstellen).

Op (datum) heeft de OR uw bijgesteld voornemen ontvangen. Hierin zijn de voorstellen van de OR verwerkt. Uw eerdere voornemen van (datum) is daardoor vervallen. Op basis van de
hierboven genoemde informatie komt de OR tot het oordeel dat: (benoem oordeel en motiveer ook het oordeel zo helder mogelijk​.)

(Geven van instemming)
Het gegeven oordeel is voor de OR reden om aan u instemming te
verlenen tot het nemen van een besluit tot (vaststelling, wijziging,
intrekking van een regeling op het gebied van (naam, regeling).  Op grond van artikel 27 lid 2 WOR laatste volzin verzoekt de OR u uw
besluit schriftelijk aan de OR bekend te maken.

(Onthouden van instemming)
Het gegeven oordeel is voor de OR reden om u (gedeeltelijk) geen instemming te verlenen tot het nemen van een besluit tot
(vaststelling, wijziging, intrekking) van een regeling op het gebied van (naam regeling). De OR verzoekt u, onder verwijzing naar artikel 27 lid 5 WOR om uw voornemen in te trekken c.q. een gewijzigd voornemen aan de OR voor te leggen.

Met vriendelijke groeten,

De ondernemingsraad van (​naam onderneming​)

(​naam en OR functie ondergetekende​)

(​correspondentieadres​)

  • modelbrief verlenen instemming bestuurder ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin