Schatkamer - Artikelen - instemmingsrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Model instemmingsbrief bestuurder

ondernemingsraad-OR model instemmingsbrief bestuurder

Hoe ziet een model of format instemmingsbrief met instemmingsaanvraag van de bestuurder eruit?

Ben je op zoek naar een format of voorbeeld van een modelbrief van een instemmingsaanvraag van een bestuurder? Bijvoorbeeld voor een adviesaanvraag voor een reorganisatie, nieuwe bestuurder of overname. Gebruik dan dit format als modelbrief (voorbeeld) of doe onze WOR-cursus.

Er zijn allerlei vormen waarin een instemmingsaanvraag van de bestuurder kan worden geschreven. Ook de toon kan formeel of wat luchtiger zijn. Het is wel belangrijk dat de volgende onderdelen in de inhoud van de instemmingsaanvraag van de bestuurder zijn opgenomen:

  1. ) De duidelijk geformuleerde inhoud van het besluit
  2. ) De redenen voor het nemen van het besluit
  3. ) De gevolgen van het besluit voor de medewerkers
  4. ) De maatregelen om deze gevolgen op te vangen

Modelbrief instemmingsaanvraag bestuurder

De ondernemingsraad van

(naam en adres onderneming)

(plaatsnaam, datum)

(referentie)

 

Betreft: instemmingsaanvraag ingevolge artikel 27 lid 1 en 2 WOR over het voorgenomen besluit (korte beschrijving)

 

Geachte OR-leden,

 

Hierbij leggen wij u, op grond van artikel 27 WOR ter instemming het volgende voorgenomen besluit voor.

  1. Het voorgenomen besluit (beschrijving van het voorgenomen besluit).
  1. De beweegredenen voor dit besluit zijn:

(overzicht van de redenen om een besluit te nemen waaronder de reikwijdte van het probleem, de afgewogen alternatieven, de beweegredenen die aangeven dat het voorgestelde besluit de beste oplossing voor het geschetste probleem is).

  1. Effecten van het voorgenomen besluit:

Het voorgenomen besluit heeft de volgende effecten:

(overzicht van de veranderingen die het besluit teweegbrengt in bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel dan wel sociaal opzicht. Een en ander blijkt voor zover van toepassing uit bijgevoegde overzichten, regelingen, schema’s of reglementen).

Deze effecten leiden tot gevolgen voor het personeel. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

(overzicht van die gevolgen uitgedrukt in invloeden op het aantal arbeids- en/of formatieplaatsen [aantal personen en fte’s], functieveranderingen, arbeidsvoorwaarden dan wel arbeidsomstandigheden).

  1. Te volgen besluitvormingstraject

Na ontvangst van de instemming van de OR is het volgende stappenplan van toepassing op de uitvoering van het besluit, waaronder de tijdlijn voor mijn definitieve besluit betreffende uw reactie en de feitelijke uitvoering van het besluit (overzicht van de verdere besluitvorming en uitvoering van het besluit).

(​Facultatief​)

Wij stellen u voor om het onderwerp in de agenda van de overleg-vergadering op (datum) op te nemen.

Uw reactie zien wij graag binnen (aantal) weken/maanden tegemoet, waarna u binnen (aantal) weken mijn definitieve besluit zult ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

(​naam bestuurder​)

(​correspondentieadres​)

Bijlagen

 Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin