Schatkamer - Artikelen - informatierecht -

Ondernemingsraad (OR) - Onderwerpen informatierecht

ondernemingsraad-OR onderwerpen informatierecht

Op welke informatie heeft de ondernemingsraad informatierecht (onderwerpen)?

Het informatierecht is een belangrijk recht van de ondernemingsraad. Welke onderwerpen vallen onder het informatierecht? Moet je informatie vragen of hoor je de informatie van de bestuurder te krijgen?

Het informatierecht van de ondernemingsraad is in te delen in 4 categorieën:

Algemeen informatierecht

Volgens artikel 31 lid WOR heeft de ondernemingsraad een algemeen informatierecht. De bestuurder is verplicht om desgevraagd aan de ondernemingsraad (en commissies) de informatie te geven die voor de vervulling van hun tijd redelijkerwijze nodig is. In dit artikel vallen met name de woorden ‘desgevraagd’ en ‘redelijkerwijze’ op.

Met ‘desgevraagd’ geeft de wetgever aan dat het hier gaat om zogeheten ‘actief informatierecht’. Dat wil zeggen: de ondernemingsraad moet deze informatie zelf aan de bestuurder vragen. Dat kan bijvoorbeeld met een email, in een reguliere vergadering met de bestuurder of in een artikel 24-overleg.

Het begrip ‘redelijkerwijze’ is een begrip dat verschillend kan worden uitgelegd. In het algemeen moet ervan uit worden gegaan dat de gevraagde informatie in elk geval ‘redelijkerwijze’ nodig is als deze betrekking heeft op de onderwerpen waarover de OR advies- of instemmingsrecht heeft. De bestuurder kan bezwaar maken tegen het geven van bepaalde informatie en kan naar de kantonrechter. Er is jurisprudentie over het al dan niet moeten verstrekken van informatie en de interpretatie van ‘redelijkerwijze’.

Volgens de OR-jurisprudentie (uitspraak Kantongerecht Rotterdam 24 november 1995) heeft de ondernemingsraad niet zonder meer recht op alle managementinformatie. De OR heeft in die zaak niet voldoende duidelijk kunnen maken waarom hij de informatie nodig had. Aan de andere kan heeft in andere OR-jurisprudentie (uitspraak Ondernemingskamer 18 mei 2004) de rechter ook geoordeeld dat het binnen redelijke grenzen aan de ondernemingsraad is welke informatie hij nodig heeft om tot een afgewogen advies te kunnen komen.

In elk geval moet de bestuurder informatie geven over niet al te spannende onderwerpen zoals:

 • Rechtsvorm en statuten
 • Zeggenschapsverhoudingen binnen een groep
 • Duurzame betrekkingen met andere ondernemers of instellingen
 • Organisatiestructuur

Recht op financiële informatie

Volgens artikel 31a WOR heeft de ondernemingsraad een passief informatierecht met betrekking tot financiële informatie. Dat wil zeggen: de bestuurder moet deze informatie ongevraagd regelmatig aan de ondernemingsraad verstrekken.

Onder het recht op het ontvangen van financiële informatie valt onder meer:

 • Algemene gegevens over werkzaamheden en resultaten (vooral betrekking hebbend op het adviesrecht)
 • De financiële jaarrekening en het financieel jaarverslag
 • De geconsolideerde jaarrekening (het groepsresultaat)
 • Investeringsplannen
 • Meerjarenplannen
 • Begroting

Met name de informatie die inzicht geeft in de financiële toekomst is voor de ondernemingsraad interessant. Uit investeringsplannen, meerjarenplannen en de begroting kunnen nog advies of instemmings-aanvragen voortkomen.

Recht op sociale informatie

Volgens artikel 31b WOR heeft de ondernemingsraad recht op sociale informatie. Dit houdt in dat de bestuurder verplicht is om ten minste een keer per jaar gegevens te verschaffen over:

 1. Aantallen in de onderneming werkzame personen (personeelsbestand)
 2. Het gevoerde sociale beleid (kan ook in een sociaal jaarverslag)

Ook bij deze informatie is vooral interessant wat de verwachtingen en de plannen zijn over de ontwikkeling van de personeelsbezetting en het sociaal beleid. Dit kan gaan over verzuimbeleid, duurzame inzetbaarheid, tegengaan vergrijzing, etc.

Recht over de beloningsverhoudingen

Volgens artikel 31d WOR heeft de ondernemingsraad van een onderneming met tenminste 100 medewerkers recht op schriftelijke informatie over de beloningsverhoudingen. Dat wil zeggen informatie over de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep medewerkers.
Verder moet de bestuurder schriftelijke informatie geven over de beloning van het bestuur en van het toezichthoudend orgaan zoals een Raad van commissarissen.

Wil je meer weten over de toepassing van de WOR? Doe dan onze WOR-cursus.

 • onderwerpen informatierecht ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 30 95 86 61 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Schatkamer voor de ondernemingsraad:

Video's >

English videos >

Blogs >

Boeken >

OR-trainingen

“Schateiland weet zelfs taaie kost als de WOR behapbaar en begrijpelijk te maken. De training is heel goed toegespitst op onze organisatie en vraagstukken. De twee dagen vlogen voorbij. Bedankt!”
Wendy K.
logo Odido Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com logo ondernemingsraad SER logo ondernemingsraad LUMC logo ondernemingsraad KPMG Ondernemingsraad Sanquin