Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Onderwerpen adviesrecht

Bij welke onderwerpen heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht?

De wetgever geeft een limitatieve opsomming van de onderwerpen waarop de OR adviesrecht heeft. Staat het onderwerp er niet bij, dan heeft de ondernemingsraad dus geen adviesrecht.

Adviesgerechtigde onderwerpen zoals reorganisatie, verhuizing of overname staan in artikel 25 WOR. Bij het onderwerp benoeming en ontslag van een nieuwe bestuurder heeft de ondernemingsraad ook adviesrecht volgens artikel 30 WOR.

Het (advies)recht over onderwerpen zoals een beursgang, de begroting, nieuwe functies/ functieboek, interim bestuurders en faillissement zijn niet met zoveel woorden geregeld in artikel 25 WOR. Dat betekent niet dat de ondernemingsraad geen rechten heeft.

De ondernemingsraad wordt door de bestuurder in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot:

 1. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan (fusie van de onderneming);
 2. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;
 3. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan (sluiting, stillegging of opheffing van de onderneming);
 4. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming (kan gaan om afslanking, afstoten van producten/merken, nevenactiviteiten, het gaat om kernwerkzaamheden);
 5. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming (hier gaat het meestal om een reorganisatie, kan gevolgen hebben voor de medezeggenschapstructuur);
 6. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (verhuizing);
 7. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (gaat om een groep, niet om individuen voor de langere termijn);
 8. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming (kan gaan om investering in gebouwen, vervanging materieel, ICT, uitbreiding van de werkzaamheden, of de investering belangrijk is hangt af van het geïnvesteerde vermogen of de gevolgen voor de werkgelegenheid);
 9. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming (lening van bank of overheid waardoor de onderneming afhankelijk wordt en aan beperkende voorwaarden wordt gebonden);
 10. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming (komt vaak voor binnen concerns, de OR let op continuïteit van de eigen onderneming);
 11. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (vaak ICT, communicatie, etc.);
 12. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu (zorg voor duurzaamheid);
 13. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (het gaat om het voor eigen rekening nemen door de onderneming van sociale uitkeringen, de onderneming moet dit kunnen dragen);
 14. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden (moet dus gaan om een adviesopdracht m.b.t. een van de onderwerpen hierboven).
 • onderwerpen adviesrecht ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin