Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Voorbeeld adviesaanvraag bestuurder

ondernemingsraad-OR voorbeeld adviesaanvraag bestuurder

Hoe ziet een voorbeeld modelbrief of format adviesbrief van een adviesaanvraag van de bestuurder er uit?

Ben je op zoek naar een format of voorbeeld van een model adviesaanvraag van een bestuurder? Gebruik dan dit format als modelbrief.

Er zijn allerlei vormen waarin een adviesaanvraag kan worden geschreven door de bestuurder. Ook de toon kan formeel of wat luchtiger zijn.

Het is wel belangrijk dat de volgende onderdelen in de inhoud van de adviesaanvraag zijn opgenomen:

  1. ) Duidelijk geformuleerde inhoud van het besluit
  2. ) De redenen voor het nemen van het besluit
  3. ) De gevolgen van het besluit voor de medewerkers
  4. ) De maatregelen om deze gevolgen op te vangen

Modelbrief adviesaanvraag bestuurder

Ondernemingsraad van

(​naam en adres onderneming​)

(​plaatsnaam, datum)

(referentie​)

 

Betreft: adviesaanvraag ingevolge artikel 25 lid 1 WOR over het voorgenomen besluit (​korte omschrijving​)

 

Geachte OR-leden,

 

Hierbij leggen wij u ter advisering op grond van artikel 25 lid 1 sub (letter) WOR het volgende voorgenomen besluit voor.

  1. Het voorgenomen besluit

(beschrijving van het voorgenomen besluit).

  1. De beweegredenen voor dit besluit zijn:

(overzicht van de redenen om een besluit te nemen waaronder de reikwijdte van het probleem, de afgewogen alternatieven, de beweegredenen die aangeven dat het voorgestelde besluit de beste oplossing van het geschetste probleem is).

  1. Effecten van het voorgenomen besluit

Het voorgenomen besluit heeft de volgende effecten: (overzicht van de veranderingendie het besluit teweegbrengt in bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel dan wel sociaal opzicht).

Eén ander blijkt voorzover van toepassing uit bijgevoegde overzichten, regelingen, schema’s of reglementen). Deze effecten leiden tot  gevolgen voor het personeel. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

(overzicht van die gevolgen).

  1. Voorgestelde maatregelen om personele gevolgen op te vangen

De gevolgen voor het personeel worden op de volgende wijzen opgevangen:

(volgt een overzicht van de voorgestelde maatregelen en de effecten daarvan, bijvoorbeeld wijzigingen in rechtspositieregelingen, vergoedingsregelingen, scholings- of begeleidingsplannen of sociaal plan bij bijvoorbeeld collectief ontslag of fusie).

  1. Te volgen besluitvormingstraject

Na ontvangst van het OR­advies is het volgende stappenplan van toepassing voor de verder besluitvorming, waaronder de tijdlijn voor mijn definitieve besluit betreffende uw advies en de feitelijke uitvoering van het besluit (overzicht van de verdere besluitvorming en uitvoering).

(​Facultatief​)

Wij stellen u voor om het onderwerp in de agenda van de overleg-vergadering op (datum) op te nemen.

Uw advies zien wij graag binnen (aantal) weken/maanden tegemoet, waarna u binnen (aantal) weken mijn definitieve besluit zult ontvangen.

 

Met vriendelijke groet, (​naam bestuurder​)

 

(​correspondentieadres​)

BijlagenVoor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin