Schatkamer - Artikelen - adviesrecht -

Ondernemingsraad (OR) - Voorbeeld reactie van de OR op adviesaanvraag

ondernemingsraad-OR voorbeeld reactie OR op adviesaanvraag

Hoe ziet een modelbrief/format reactie van de OR op een adviesaanvraag er uit?

Ben je op zoek naar een format of voorbeeld van een modeladvies voor de ondernemingsraad. Gebruik dan dit format als modelbrief.

Er zijn allerlei vormen waarin een adviesbrief of reactie op een adviesaanvraag van de bestuurder door de ondernemingsraad kan worden geschreven. Ook de toon kan formeel of wat luchtiger zijn. Het is wel belangrijk dat de ondernemingsraad in de inhoud duidelijk aangeeft:

  1. ) Toetsingscriteria van de ondernemingsraad
  2. ) Conclusie en advies aan de bestuurder (standpunt)
  3. ) Argumenten voor het advies/standpunt van de ondernemingsraad
  4. ) Dat de ondernemingsraad schriftelijk van het besluit in kennis wil worden gesteld

U kunt dit format/modelbrief voor een reactie op een adviesaanvraag van de bestuurder gebruiken.

Modelbrief uitbrengen advies OR

(naam en adres bestuurder)
(plaatsnaam, datum)
(referentie)

Betreft: het advies van de OR over uw voornemen (naam)

Geachte heer/mevrouw (naam bestuurder),

Bevestiging ontvangst adviesaanvraag
Op (datum) ontving de OR uw adviesaanvraag betreffende (naam). Hieraan waren de volgende bijlagen toegevoegd: (benoemen bijlagen bij de adviesaanvraag)
……………………. (nummer en datum van het stuk)
……………………. (nummer en datum van het stuk)

Besluitvormingstraject dat de OR gevolgd heeft om tot zijn oordeel te komen.
1. Verzoek om nadere informatie
Vervolgens is door de OR om de volgende (specifieke) informatie gevraagd: (benoemen)
Informatie over …….
Informatie over …….

Deze informatie heeft de OR op (datum) ontvangen (of niet ontvangen).

2. Toetsing van de adviesaanvraag
In zijn vergadering(en) van (datum/data) heeft de OR uw adviesaanvraag besproken en getoetst op volledigheid, noodzaak en aanvaardbaarheid van het voorgenomen besluit.

3. Terugkoppeling naar ondernemer en achterban
De onduidelijkheden zoals die uit de informatie en de besprekingen naar voren kwamen zijn als vragen in de overlegvergadering in aanwezigheid van (een vertegenwoordiging van de RvT, het bestuur of RvT) aan de orde geweest. Op deze vergadering zijn de onduidelijkheden (gedeeltelijk/niet) weggenomen.

Oordeel en conclusie van de OR
1. Beoordelingscriteria
Om tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen heeft de OR de volgende criteria als uitgangspunten gesteld om uw voornemen en de gevolgen daarvan te toetsen:
………………..
………………..
2. Oordeel en conclusie
Op grond van bovenstaande komt de OR tot het volgende oordeel en conclusie: (omschrijven oordeel)
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Advies van de OR
De OR geeft u dientengevolge het volgende advies over uw voornemen: (aanduiden en motiveren van de adviespunten. Houd daarbij een numerieke volgorde aan)
1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….

Procedure voor verdere behandeling
De OR stelt voor om in de overlegvergadering van (datum) zijn advies mondeling toe te lichten. De OR verneemt zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk uw definitieve besluit (conform artikel 25 lid 5 WOR) waarin u aangeeft of en in hoeverre u het OR-advies overneemt. Ten aanzien van de adviespunten (nummers) zal de OR door u in de gelegenheid worden gesteld hierna nog apart advies uit te brengen.

Of

Over de adviespunten (nummers) ontvangt de OR graag nog uw adviesaanvraag over de uitvoering van (deze) dit besluit(en).

De OR is van mening dat bovenstaand advies zeker bijdraagt tot een zorgvuldige afweging van ondernemings- en personele belangen bij uw besluitvorming.

Met vriendelijke groeten,

De ondernemingsraad van (naam onderneming)
(naam en OR-functie ondergetekende)
(correspondentieadres)

 

  • voorbeeld reactie OR op adviesaanvraag ondernemingsraad-OR


Voor meer info: bel 06 26 96 16 59 of mail ons en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondernemingsraad Radboud UMC Ondernemingsraad NOS Ondernemingsraad Philips Ondernemingsraad Gemeente Amsterdam Ondernemingsraad Cordaan Ondernemingsraad Booking.com Ondernemingsraad T-Mobile Ondernemingsraad WeTransfer Ondernemingsraad Rijksmuseum Ondernemingsraad Sanquin